..::WSTĘP::..

   

Wstęp

 

Przepisy porządkowe

 

Definicje

 

Zasady pierwszeństwa

 

Manewry

 
Znaki i sygnały
 
Rower
Krzyżówki

 

Uprawnienia do kierowania rowerem

Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, jest karta rowerowa.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wiek 10 lat.

Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują:

  • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,

  • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.

Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat.